“Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄”

“Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄”


Έργο: Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄

Το έργο εντάχθηκε το 2016 στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» με προϋπολογισμό 5.000.000,00€ και ολοκληρώνεται στα τέλη Σεπτεμβρίου 2023. Το φυσικό του αντικείμενο συνίσταται σε επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης στο αρχαίου θέατρο και τη Δυτική στοά του Ιερού. Στο θέατρο υλοποιήθηκε η αποκατάσταση των κερκίδων 7, 8 και 9 και του δυτικού αναλήμματος στην κατώτερη ζώνη του κοίλου και βρίσκεται σε εξέλιξη η αποκατάσταση τμήματος του διαδρόμου μεταξύ κατώτερης και μεσαίας ζώνης του κοίλου (α’ διάζωμα) και η συντήρηση των αρχιτεκτονικών μελών της κερκίδας 5Β της μεσαίας ζώνης. Στο πλαίσιο του έργου, εγκαταστάθηκε επί του κοίλου, μηχανισμός γερανογέφυρας για την ταχεία και ασφαλή μεταφορά των φορτίων. Επίσης εκπονήθηκε μελέτη – πλαίσιο για την εξέλιξη των εργασιών στη μεσαία ζώνη του θεάτρου και εκπονείται επιμέρους μελέτη για την αποκατάσταση της κεντρικής κερκίδας (5Β), με σκοπό την άμεση εφαρμογή της.

Στη Δυτική στοά του ιερού, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης στον οπίσθιο τοίχο, το δομικό υλικό του οποίου, υπό την επίδραση της αυτοφυούς βλάστησης και των περιβαλλοντικών συνθηκών, παρουσίαζε εκτεταμένες φθορές και υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες απομάκρυνσης της βλάστησης, δομικής αποκατάστασης με κατάλληλα σχεδιασμένα υδραυλικά ενέματα και συστηματικής συντήρησης των επιφανειών.

Στο πλαίσιο του έργου, εντάσσονται και εργασίες υποδομών προς υποστήριξη της λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου, όπως η εγκατάσταση συστήματος βιολογικού καθαρισμού, η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας, η επέκταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ώστε να δημιουργηθούν νέα σημεία παροχής πόσιμου νερού για το κοινό και η τοποθέτηση φωτισμού κατά μήκος της διαδρομής κίνησης των επισκεπτών για τη διευκόλυνσή τους κατά τη διάρκεια διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην ενημέρωση του κοινού καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η έκδοση έντυπου αρχαιολογικού οδηγού, ενημερωτικού φυλλαδίου του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης και φυλλαδίου σε μορφή Braille, και η εγκατάσταση πινακίδας ενημέρωσης σχετικά με την μεθοδολογία αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο