ΈΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΓΙΟΡΤΗ ΣΕ ΓΙΟΡΤΗ 22 Μαρτίου 2023-Διεθνής Ημέρα Νερού

ΈΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΓΙΟΡΤΗ ΣΕ ΓΙΟΡΤΗ 22 Μαρτίου 2023-Διεθνής Ημέρα Νερού


ΈΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΓΙΟΡΤΗ ΣΕ ΓΙΟΡΤΗ»
22 Μαρτίου 2023-Διεθνής Ημέρα Νερού
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό (World Water Day) καθιερώθηκε στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ σχετικά με το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο Ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας το 1992.
Η Ήπειρος και ειδικότερα η περιοχή των Ιωαννίνων είναι ένας ευλογημένος τόπος άρρηκτα συνδεδεμένος με το υδάτινο στοιχείο: η λίμνη Παμβώτιδα, οι ποταμοί Άραχθος, Αώος, Καλαμάς, Λούρος μαζί με τους παραπόταμούς τους.
Στην πεδιάδα της Κόνιτσας, η οποία διαρρέεται από τους ποταμούς Αώο και Βοϊδομάτη, δραστηριοποιήθηκαν κοινωνικές ομάδες, που ανέπτυξαν ποικίλες στρατηγικές επιβίωσης προσαρμοσμένες στις εκάστοτε περιβαλλοντικές αλλαγές και στις συνθήκες του ευρύτερου κοινωνικού χώρου.
Στο κέντρο της κοιλάδας, ακριβώς στο σημείο συμβολής των δύο ποταμών, υψώνεται ο λόφος του Λιατοβουνίου, όπου στη δεκαετία του 1990 εντοπίστηκαν από την δρα Αγγέλικα Ντούζουγλη τα λείψανα υπαίθριου οικισμού (11ος-5ος π.Χ. αι.) αποτελούμενου από ορθογώνια και καμπυλόγραμμα σπίτια πρόχειρης κατασκευής, με κρηπίδες από κροκάλες (μεγάλους ποτάμιους λίθους). Περίπου 150 μ. ανατολικότερα του οικισμού ήρθε στο φως το νεκροταφείο, όπου οι περισσότερες ταφές είχαν γίνει σε λάκκους απλούς επενδυμένους με μικρές κροκάλες.
Μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές κατηγορίες ευρημάτων είναι τα αμαυρόχρωμα αγγεία, πήλινα σκεύη με θαμπή μαύρη διακόσμηση, των οποίων το θεματολόγιο αντλεί από τα προϊόντα της υφαντικής. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκε πηλός από τα γειτονικά ποτάμια.

Ελένη Δ. Βασιλείου
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

“A DAY TO REMEMBER…”
22nd of March 2023-WORLD WATER DAY
ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF IOANNINA
World Water Day was established at the UN Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992.
Epirus and especially the region of Ioannina is a blessed place inextricably linked to the water element: the Lake Pamvotis, the rivers Arachthos, Aoos, Kalamas, Louros along with their tributaries.
In the plain of Konitsa, which flows through the rivers Aoos and Voidomatis, social groups became active, developing a variety of survival strategies adapted to the current environmental changes and the conditions of the wider social space.
In the center of the valley, right at the confluence of the two rivers, rises the hill of Liatovouni, where in the 1990s, Dr Angelika Duzougli discovered the remains of an open-air settlement (11th-5th c BC) consisting of rectangular and curvilinear houses of rough construction, with cobblestone pavements (large river stones). About 150 meters east of the settlement, the cemetery came to light, where most of the burials had been made in simple pits lined with small cobblestones.
One of the most representative finding is the mattpainted clay vases, whose theme draws from textile products. Clay from the neighboring rivers was used for their construction.

Eleni D. Vasileiou
Ephorate of Antiquities of Ioannina

Βιβλιογραφία /Bibliography:
Douzougli, Α. and Papadopoulos, J., 2011. Liatovouni: A molossian cemetery and settlement in Epirus, JdI 125 (2010), 1-87.
Βασιλείου, Ε., 2011. Η μετάβαση από την Χαλκοκρατία στην Εποχή του Σιδήρου στην Ήπειρο: Τα δεδομένα από τον οικισμό της Κρύας στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Στο Mazarakis Ainian, A. (ed.). The ‘Dark Ages’ revisited. Acts of an International Conference in Memory of William D.E. Coulson. University of Thessaly, Volos 14-17 June 2007. Volos: University of Thessaly Press. 267-277.

Μετάβαση στο περιεχόμενο